Subsidiemogelijkheden

De meeste jongeren en (jong)volwassenen die Carrousel begeleidt, zijn Wajong gerechtigd of behoren tot de doelgroep banenafspraak. Zij worden geregistreerd in het doelgroepenregister. Voor werkgevers zijn er interessante regelingen en subsidies om mensen uit dit doelgroepenregister in dienst te nemen. Het is goed dat u weet wat er allemaal mogelijk is. Carrousel ondersteunt de werkgever bij het bepalen welke regelingen van toepassing zijn en bij de aanvraag.

U kunt als werkgever (afhankelijk van de situatie) in aanmerking komen voor:

Loonkostenvoordeel
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018 en vervangt de mobiliteitsbonus. Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel heeft u een doelgroepverklaring van de werknemer nodig. Het loonkostenvoordeel wordt via de loonaangifte verrekend.

Loonkostensubsidie en loondispensatie
Bij loonkostensubsidie en loondispensatie betaalt de werkgever (tijdelijk) minder loon aan een werknemer, omdat hij minder aankan dan de andere werknemers. Zowel bij loonkostensubsidie als bij de loondispensatie wordt op de werkplek gemeten en vastgesteld wat de loonwaarde van de werknemer is, ten opzichte van een werknemer zonder beperking. Op basis van de meting wordt de hoogte van de loonkostensubsidie voor de werkgever vastgesteld. De loonwaardebepaling wordt ook toegepast voor het vaststellen van de hoogte van loondispensatie, waarna UWV het loon van de werknemer verrekent met de aanvulling vanuit de Wajong.

Loonkostensubsidie:
– In de Participatiewet wordt gewerkt met loonkostensubsidie.
– De werkgever betaalt het voor de werknemer geldende minimum- of CAO-loon.
– De werkgever ontvangt het verschil tussen tussen de loonwaarde en het minimumloon.
– De werknemer bouwt pensioen op over het volledige loon.
– Loonkostensubsidie wordt door gemeenten uitgevoerd. Hoe dit wordt uitgevoerd kan dus
per gemeente verschillen.

Loondispensatie:
– In de Wajong wordt gewerkt met loondispensatie.
– De werkgever betaalt het loon op basis van de loonwaarde.
– UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving
voordat hij bij u ging werken.
– De werknemer bouwt alleen pensioen op over zijn loon dat hij van de werkgever ontvangt.
– Loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren.
– Loondispensatie wordt landelijk en uniform uitgevoerd door UWV.

No-riskpolis
Deze regeling houdt in dat u een Ziektewet-uitkering krijgt wanneer uw werknemer ziek wordt. De no-riskpolis hoeft niet van tevoren aangevraagd te worden voor uw werknemer. Aan de no-riskpolis zijn aanvullende voorwaarden verbonden. Het UWV betaalt een Ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de start van zijn dienstverband.

Inzet Jobcoach / begeleider Carrousel
De Jobcoach/begeleider begeleidt de werknemer op de werkvloer en is de schakel tussen werkgever en werknemer. De Jobcoaching/begeleiding is voor u als werkgever kosteloos.